STAR ARMY

Sci-fi roleplaying and worldbuilding community

User Tools

Site Tools


art:gallery:raph_chibi_collection

Raph Villaremo Chibi Collection

This is Wes's attempt to build a collection of all of Raph Villaremo's chibi character art on Star Army.

Click on a character to see a large version.

Hanako  Kage Yaichiro Helen Klein Blueberry Jalen Sune Blackberry Kumiko Endoh Nayacesen Takeyu Sakura Cherry Sakura Pineapple Lime Mango Konoka Miyazawa Mikael Harris Victory Inoue Kiko Michael Papadopoulos Kakita Manabu Takeda Junko Aendri Shasos'Shol Yamauchi Keiko Valencia Ramiro Arai Saki Maeda Toshiaki Yoshiro Tanaka Ise Katae Kim Eun-Kyung Kahen Yani Keiko Gi Oshiro Arkase Im'inao Asine Usaga Hisa O'Kutsuu Kame Tsubei Kyoka Yamamoto Trowa Nami Sachi Sakura Sunflower Shina Kim Kage Kasumi Saito Takamori Nathaniel Kygra Tachihara Reika Armundo Soichiro Hakujou Hakushi.png Toru Saori Raku Kishi Motoyoshi Misato Shizuka Endo Nicholas Saiga Shii Youko Aikawa Kiyoshi Kurusu Ruri Honda Makoto Akitaoku Yua Elliot Haden Toushan Itsuki Shizuko Dahl Daniela Miller Ketsurui Rikou Suigin Jairen Amaya Shiori Seth Larai Shinon Maverick Takeshi Yumiko Ketsurui Yui Ketsurui Hanako Kessaku Anri Kessaku Irim Araan Visthraugh Athena Stamoules Inoue Rina Misato Suzume Mako Tani Saito Miyoko Riko Bors Chinomai Minori Shinja Fujita Shinja Noriko Tamahagane Mai Eikan Minato Hokusai Akiyo Masako Kurohoshi Shinja Rika Mikasa Sorano Yamashiro Natsumi Murakami Mitsuko Freyja Oinari Johnatan F. Whitmoor Brynja 'Siv' Sigmundötyr Tsukiki Alia Ragnhildr Asakaki Shō Katsumoto Iwamoto Izumi Kôsuka Enime Susuyu Lolion Reglo Ketsurui Hanako Helen Klein Sakura Blueberry Sakura Blackberry Nayacesen Takeyu Valencia Ramiro Sakura Cherry Sakura Pineapple Lime Mango Victory Misato Suzume Riko Bors Yamashiro Natsumi Kurita Tomomi Murakami Mitsuko Citrine Tetsuya Eiko Auda Chiba Pearl Ruby Sapphire Amethyst Garnet Topaz Halcyon Hael Vergil DiPaolo Garret Vostok Nakamaru Miho Armundo Soichiro Koizumi Chieko Eli Destin Yoshi Katai Goto Ise Momoka Kurata Dakaru Akimoto Michiko Misha Asrid Thorsson Fujiwara Saya Namach Kale Miyako Akane Satonaka Ayumi Orshira Izokia Takeda Junko Yamashiro Sakura Phod cook Dakura Dakura Koyama Magnusson Yuu Nagato Maki Rei Tanaka Kodian clerk Taharial Chasan Akiashiro Aikiko Dirjon Ulvson Tsuguka Toyoe Hatoyama Ume Ketsurui Kotori Masami Ketsurui Yuumi Ketsurui Himiko Numa Atsui Ira Ramirez Arashi Yoshi Munkata Yaeko Silic Vas Yagami Lynn Tereane Elisto Levine, Ken Yumeoibito, Errowyn Thurston, Ricky Arinori Emiyu Anne Murasaki Kenshin Tamahagane Akemi Kayo Alec Wyrick Kage Minato Kenshin Chikai Raquel Stewart Yikateme Sakura Aerin Tatst Ray Gladstone Rob Robertson the Third Luca Pavone Robert Raggleton Zeta Five Vincienzo Bortelli Uriel Hisshana Naoko Aihara Matthew Smith Daxle Demalier Cassefin Montreal Kokuten Chiaki Tweak Three Seven Stovaa Drakon Blake Morris Serra Evangelle Akio Noboru Maximillian Keno Kess Mimi Purina Popjoy Lenny Binks George Resetti Laj Vinross Yu Marrisa Cranker Lisa Bell Odette Swann Nell Sarahs Kris Black Nevaraon Darkmidnight Klausedeiter "Klause" Hymel Liese Geliebte Hetzer Johannes Thalberg Caecilia Oberstein Hannelore Fuchs Gisel Wilhemina Aumann Elise Weissel Gabriel Nelew "Nel" Enev'rana Anju Seda Razavi Sienna Audrey Shelton Amanozako Kata'nova Sui'yrena Nicholas Clarke Asami Tos'cana Ye'gor Oreza Dakkar


Quality:
art/gallery/raph_chibi_collection.txt · Last modified: 2024/06/16 00:37 by wes